Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w
Toruniu przy ul. Rybaki 31/35, ogłasza drugi przetarg nieograniczony na
dzierżawę jazu komunalnego stanowiącego własność Toruńskich Wodociągów
Sp. z o.o., wchodzącego w skład stopnia wodnego Lubicz k/Torunia,
zlokalizowanego w km 12+400 biegu rzeki Drwęcy wraz z całą
infrastrukturą techniczną oraz zasobem nieruchomości gruntowych ściśle
powiązanych z funkcjonowaniem zapory wodnej.


Przedmiotem postępowania jest dzierżawa budowli hydrotechnicznych, wchodzących
w
skład urządzenia wodnego - stopnia wodnego Lubicz zlokalizowanego na
rzece Drwęcy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i gruntem, w tym przede
wszystkim jazu komunalnego znajdującego się w centralnej części budowli
piętrzącej oraz całą infrastrukturą zamontowaną na tym obiekcie. W
skład przedmiotu dzierżawy wchodzi również istniejąca Mała Elektrownia
Wodna o konstrukcji lewarowej, zamontowana
w pierwszym przęśle jazu.

Przedmiot dzierżawy znajduje się na pograniczu wsi Lubicz Dolny i Lubicz Górny
w
gminie Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Stopień
wodny Lubicz został wybudowany (oddany do użytku) w 1977 r. Podstawowym
zadaniem stopnia wodnego jest piętrzenie wód rzeki Drwęcy w celu poboru
wody (poprzez zlokalizowane powyżej zapory powierzchniowe i
infiltracyjne ujęcia wody) dla zaopatrzenia miasta Torunia i okolic.
Dodatkowo piętrzenie utrzymywane na stopniu umożliwia pobór wody dla
zlokalizowanych w pobliżu stawów hodowli jesiotra oraz wykorzystywanie
części zrzutów wody jałowej dla potrzeb zainstalowanej na jazie małej
elektrowni wodnej.

Procedura Przetargowa jest dwuetapowa.

W
pierwszym etapie podmioty zainteresowane wydzierżawieniem
nieruchomości, zostają zaproszone do składania pisemnych propozycji na
wykorzystanie potencjału gospodarczego przedmiotu dzierżawy. Nabór
propozycji/deklaracji, opisanych według wytycznych określonych w treści
regulaminu postępowania, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. prowadzi do dnia 23.11.2017 r. (czwartek) do godziny 14:00.

Propozycje
należy składać: osobiście w kancelarii w siedzibie Spółki listownie na
adres: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń lub
za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
sekretariat@wodociagi.torun.com.pl, z dopiskiem na kopercie lub w tytule
korespondencji elektronicznej: „Propozycja - przetarg dzierżawa jazu
komunalnego”.

W drugim etapie komisja przetargowa przystąpi do
wyłonienia dzierżawcy w drodze ustnej licytacji, której przedmiotem
będzie ustalenie maksymalnej wysokości stawki czynszu dzierżawnego, jaki
Dzierżawca będzie gotowy uiszczać w okresie dzierżawy. Uczestnicy
licytacji zostaną wyłonieni spośród podmiotów, które przystąpią do
pierwszego etapu postępowania.

Szczegóły prowadzonego
postępowania przetargowego znajdują się w załączonym „Regulaminie
postępowania na dzierżawę jazu komunalnego” oraz stanowiącym jego
integralną część projekcie umowy dzierżawy wraz ze wszystkimi
załącznikami w formie min: szczegółowego opisu przedmiotu dzierżawy,
dokumentacji terenowo-prawnej oraz wybranych aktów prawnych. (Załączniki
1-9 - dostępne na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl w dziale Przetargi / Sprzedaż środków trwałych

Odpowiedz na ogłoszenie