Napisano: 31.05.2012 08:21 #1
Jak powiedziała Weronika Pelc, partner, radca prawny w kancelarii Wardyński i Wspólnikcy, nowa regulacja ma umożliwić i stymulować indywidualne inwestycje w mikroinstalacje i małe instalacje. Mikroinstalacje zostały zdefiniowane jako instalacje o łącznej mocy elektrycznej do 40 kW lub zainstalowanej łącznej mocy cieplnej, lub chłodniczej do 70 kW. Małe instalacje to instalacje o mocy pomiędzy 40 kW i 200 kW. Instalacje związane z biogazem rolniczym regulowane są odrębnie. Uruchomienie małych i mikroinstalacji jest możliwe w krótkim czasie i celem Ministerstwa jest maksymalne uproszczenie formalności związanych z ich realizacją. Dla wytwarzania energii w mikroinstalacjach i małych instalacjach nie będzie wymagana koncesja. Wytwarzanie w mikroinstalacji na własne potrzeby z możliwością sprzedaży nadwyżek nie stanowi działalności gospodarczej. - Jednak zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci zostały tylko minimalnie uproszczone w stosunku do ogólnie obowiązujących reguł - zwraca uwagę Weronika Pelc. Nadal wymagane będzie wystąpienie o warunki przyłączenia oraz instalacja układów zabezpieczających i pomiarowo-rozliczeniowych, jeżeli operator uzna, że jest to konieczne. Liczniki dla mikroinstalacji instaluje operator na koszt własny. Koszty dostosowania wewnętrznej instalacji do wymogów operatora pozostaną jednak po stronie wytwórcy.

Cytowany przez dziennik prof. Krzysztof Żmijewski ocenia, że dzięki nowej ustawie o OZE budowa przydomowych elektrowni będzie równie prosta jak montaż np. anteny satelitarnej.
Zwraca on uwagę, że projekt zakłada iż, w przypadku tzw. mikroinstalacji, których moc nie przekracza 40 kW nie będzie potrzebne pozwolenie budowlane.

Jednocześnie ceny po jakich OSD będzie zobowiązany do odkupienia energii wyprodukowanej z tego typu instalacji będą gwarantowane. I tak w latach 2013 -2014 za energię z biogazu rolniczego oraz małej elektrowni wodnej OSD będzie płacił 0,70 zł za 1 kWh. Posiadacz przydomowego wiatraka będzie mógł sprzedać wyprodukowaną w nim energię po cenie 0,65 zł za 1 kWh, a instalacji fotowoltaicznej 1,10 zł za 1 kWh.
 
Źródło: CIRE.PL