Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

http://ajuaa.com/news


Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami), jak i ostatnią nowelizacją - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 32; Poz. 159), aby można było korzystać z wód do celów energetycznych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.Pozwolenie wodnoprawne wydaje się, w drodze decyzji, na czas określony:

 • pozwolenie na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat;
 • pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest Starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Natomiast Wojewoda wydaje pozwolenia wodnoprawne:

 • jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska, oraz z eksploatacją instalacji lub urządzeń wodnych na terenach zakładów w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska zaliczanych do tych przedsięwzięć;
 • na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią;
 • na przerzuty wody;
 • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji chemicznych hamujących rozwój glonów;
 • o których mowa w art. 122 ust. 2;
 • jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska.


Treść pozwolenia wodnoprawnego


W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a w szczególności:

 • ilość pobieranej wody;
 • ograniczenia wynikające z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego;
 • sposób gospodarowania wodą;
 • ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo oraz wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych;
 • terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością;
 • usytuowanie, warunki wykonania urządzenia wodnego, charakterystyczne rzędne piętrzenia oraz przepływy;
 • obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego, niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko;
 • sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody, ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych oraz wykorzystywanych rolniczo, a także sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;
 • prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;
 • sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;
 • zasięg obszaru objętego zakazem, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 3.


Sytuacje w jakich wymagane jest pozwolenie wodnoprawnePozwolenie wodnoprawne jest wymagane w poniższych sytuacjach:

 • szczególne korzystanie z wód;
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • piętrzenie wody podziemnej;
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowania;
 • na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 83 ust. 2 pkt 1.


Sytuacje w jakich nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne


Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane na:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych;
 • holowanie oraz spław drewna;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz wycinanie roślin w związku z utrzymywaniem wód, szlaków żeglownych oraz remontem urządzeń wodnych;
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi;
 • wykonanie studni o głębokości do 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód;
 • odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych, jeżeli zasięg leja depresji nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.


Elementy składowe wniosku o pozwolenie wodnoprawnePozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek. Do wniosku dołącza się:

 • operat wodnoprawny;
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana; jeżeli decyzja ta nie jest wymagana – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został sporządzony;
 • opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym;


Operat

Podstawowym dokumentem, na podstawie którego kompetentny organ wydaje pozwolenie wodnoprawne jest operat. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów w zakresie spraw, regulowanych przez pozwolenie wodnoprawne.

Operat sporządzony musi być w formie opisowej i graficznej. Część opisowa musi zawierać, poza nazwą i dokładnymi danymi zakładu ubiegającego się o pozwolenie, w operacie muszą być wyszczególnione następujące informacje:

 • cele i zakres zamierzonego korzystania z wód;
 • rodzaje urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 • stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;
 • obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
 • charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 • określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii, jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach.

Natomiast część graficzna operatu musi zawierać plan urządzeń wodnych z zaznaczonymi nieruchomościami będącymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni nieruchomości oraz właścicieli, ich siedziby i adresy, zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych, schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Ponadto operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód musi zawierać także:
• określenie wielkości dobowego poboru wody z podaniem bilansu zapotrzebowania wody w zakresie obowiązywania pozwolenia;
• opis techniczny urządzeń służących do poboru wody;
• określenie rodzajów urządzeń służących do rejestracji oraz pomiaru poboru wody;
• określenie zakresu i częstotliwości wykonywania, wymaganych analiz pobieranej wody.

Natomiast, w przypadku pozwolenia na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, operat musi zawierać: określenie ilości, stanu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania, opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków, określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych ścieków oraz wód podziemnych lub wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków, opis urządzeń służących do pomiaru oraz ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków, opis jakości wody w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków, informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych.

W przypadku pozwolenia na rolnicze wykorzystanie ścieków, operat musi zawierać: ilości, skład i rodzaj ścieków, jednostkowych dawek ścieków i okresów ich stosowania, powierzchni i charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Ponadto obecnie, operat sporządzony musi być także na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, natomiast część graficzna operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego.
Źródło:


 1. http://samorzad.infor.pl
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r Nr 239, Poz. 2019 z późn. zm.), ostatnia nowelizacja - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 32; Poz. 159)

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 12.10.2011 11:39 przez admin
<< Poprzedni Marzec 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31