Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

http://www.enwod.slupsk.plZgodnie z Art. 75 ustawy Prawo Ochrony Środowiska „W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą.”
W celu realizacji inwestycji związanej z budową MEW wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta. Do wniosku o wydanie decyzji należy dołączyć:

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia.
 2. Kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
 3. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
 4. Wypis i wyrys z mpzp.


W zależności od inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko lub kartę informacyjną przedsięwzięcia. Na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się następujące rodzaje przedsięwzięć:

 1. Pkt 35- zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody.
 2. Pkt 36 - budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m.


Na podstawie § 3 ust. 1 w. w. rozporządzenia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymagających sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia) zalicza się:

 1. Pkt 5 - elektrownie wodne.
 2. Pkt 66 - budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36:
 • na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody;
 • jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące wodę;
 • jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę, d) na wysokość nie mniejszą niż 1 m.


Reasumując, wszystkie elektrownie wodne wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postaci sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia, natomiast w przypadku budowli piętrzenia wody na wysokość min. 5 m oraz w przypadku zapór i innych urządzeń gromadzących nową lub dodatkową masę wody o pojemności min. 10 mln m3 wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.Źródło:

 1. http://www.cire.pl/zielonaenergia/jak_zrealizowa.html?smid=284
 2. http://szanujenergie.sgr.pl/files/file/Realizacja%20inwestycji.pdf

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 12.10.2011 11:15 przez admin
<< Poprzedni Marzec 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31