Pozwolenie wodnoprawne dla MEW

Pozwolenie wodnoprawne jest instrumentem formalno-prawnym umożliwiającym wyznaczenie i kontrolę warunków korzystania z wód przez właściwy organ administracji publicznej. Do jego uzyskania zobligowany jest każdy podmiot wykonujący urządzenie wodne lub w sposób szczególny korzystający z wód. Jednym z przedsięwzięć, które wymagają takiego pozwolenia są małe elektrownie wodne.

Pozwolenie wodnoprawne dla małych elektrowni wodnych (MEW) wydawane jest na czas określony, nie dłuższy niż 20 lat. Nakłada ono na właściciela elektrowni szereg obowiązków, dlatego też w chwili, kiedy zajdą ku temu przesłanki, np. niewywiązanie się z obowiązków nadanych w decyzji wodnoprawnej, kompetentny organ administracji może stwierdzić jego wygaśnięcie lub w znaczny sposób ograniczyć jego uprawnienia.

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MEW składany jest do właściwego organu administracji publicznej, z zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia, oraz jego lokalizacji. Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145), organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych może być Starosta, Marszałek Województwa lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Od czego zacząć?

Ubiegając się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy zamówić mapę sytuacyjno-wysokościową od geodety, by określić zasięg cofki piętrzenia i sporządzić profil podłużny rzeki. Dodatkowo, jeśli teren, na którym planowana jest budowa małej elektrowni wodnej, jest obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, konieczne jest uzyskanie zwolnienia z zakazu prowadzenia robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią. Następnie należy zamówić z katastru właściwego RZGW, ZMiUW lub od Starosty kopię pozwoleń wodnoprawnych oraz instrukcję gospodarowania wodą urządzeń w zasięgu oddziaływania MEW.


Mapa sytuacyjno – wysokościowa z zaznaczonym zasięgiem cofki

Konieczne jest również zamówienie wypisów dla działek w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, a także wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – w momencie, gdy miejscowy plan zagospodarowania nie istnieje – należy złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji. Jeśli inwestor nie posiada informacji o cieku, niezbędne dane hydrologiczne może zamówić z IMGW. Są one pomocne przy sporządzeniu koncepcji techniczno-ekonomicznej oraz doborze optymalnej technologii dla danej lokalizacji. Wstępnie również, na podstawie Atlasu Hydrograficznego Polski, można obliczyć podstawowe charakterystyczne przepływy, jak i wielkość zlewnie, jednak wyliczenia te nie dają pełnego obrazu charakterystyki cieku.


Dane hydrologiczne z IMGW

Następnie należy sporządzić koncepcję techniczno-ekonomiczną, dzięki której możliwe jest określenie rentowności i opłacalności realizacji inwestycji. W momencie, gdy rentowność jest zadowalająca dla inwestora, wówczas może ubiegać się on o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, decyzji zwalniającej z zakresu prowadzenia robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, oraz decyzji o warunkach zabudowy. Później, bazując na koncepcji technicznej, wykonuje się obliczenia hydrauliczne (konieczne jest zamówienie numerycznego modelu terenu i przeprowadzenie symulacji) i zwraca się do właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z wnioskiem o zwolnienie zakazu prowadzenia robót na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią.


Numeryczny model terenu (NMT) doliny rzeki

Przekrój poprzeczny doliny rzeki sporządzony na podstawie NMT i mapy syt.- wys.


Zasięg zalewu sporządzony na podstawie obliczeń zwierciadła wody w programie HEC-RAS


Niezbędne dokumenty

Dysponując wszystkimi danymi wymienionymi powyżej, można przystąpić do sporządzenia Operatu Wodnoprawnego i Instrukcji Gospodarowania Wodą – dokumentów, na podstawie których uzyskuje się pozwolenie wodnoprawne. Operat wodnoprawny musi zawierać informacje dotyczące:

(część opisowa)

 • celu i zakresu korzystania z wód:
 • ilości wykorzystywanej lub pobieranej wody,
 • ograniczeń wynikających z przepływu nienaruszalnego,
 • sposobu gospodarowania wodą,
 • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich,
 • usytuowania, warunków wykonania urządzenia wodnego, charakterystyczne rzędne piętrzenia oraz przepływy,
 • rodzajów urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 • obliczenia przepustowości urządzeń wodnych,
 • obliczenia przepływów na podstawie atlasu hydrologicznego i wielkości zlewni,
 • rodzaju projektowanych urządzeń i ich parametrach,
 • charakterystyki cieku,
 • ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego,
 • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia,
 • wpływu planowanej gospodarki wodnej MEW na wody powierzchniowe oraz podziemne.

(część graficzna)

 • Mapy: poglądową, ewidencyjną i sytuacyjno – wysokościową z zaznaczoną lokalizacją i wrysowanymi projektowanymi urządzeniami, zasięg cofki z zaznaczonymi nieruchomościami będącymi w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, przekrój podłużny rzeki w zasięgu oddziaływania.
 • Rysunki, schematy, przekroje projektowanych urządzeń wodnych.

Integralną częścią pozwolenia na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń piętrzących jest instrukcja gospodarowania wodą. Zawiera ona m.in. informacje dotyczące:

 • obowiązków użytkownika obiektu,
 • wytycznych dla remontów, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodnych,
 • zadań które ma spełniać urządzenie wodne,
 • sposobu postępowania w przypadku rozruchu i zatrzymania działalności bądź awarii urządzeń,
 • ogólne zasady prowadzenia gospodarki wodnej,
 • szczególne zasady gospodarowania wodą:
 • w normalnych warunkach użytkowania,
 • w warunkach wystąpienia zjawiska suszy,
 • występowania zjawisk lodowych,
 • w powodziowych warunkach użytkowania
 • w warunkach awaryjnych i remontów.
 • określenie zadań współdziałających zakładów korzystających z piętrzenia.Operat Wodnoprawny i Instrukcja Gospodarowania Wodą

W momencie, gdy kilku użytkowników zależnie korzysta z jednego piętrzenia, opracowywana jest wspólna instrukcja gospodarowania wodą, zawierająca opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzenia wodnego, którego dotyczy instrukcja.

Wniosek o wydanie pozwolenia

Następnie należy wysłać wniosek o uzgodnienie dokumentacji do administratora cieku, właściciela urządzeń piętrzących oraz innych użytkowników korzystających z piętrzenia. Po uzgodnieniu dokumentacji składa się wniosek do właściwego organu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załącza się:

 1. Operat Wodnoprawny sporządzony zgodnie z art. 132 ustawy Prawo wodne.
 2. Instrukcję Gospodarowania Wodą.
 3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (z klauzulą prawomocności), lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. Decyzję o Środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 5. Opinię administratora cieku (właściwy RZGW lub ZMiUW), właściciela urządzenia piętrzącego oraz innych użytkowników piętrzenia.
 6. Wypisy działek wszystkich stron postępowania w zasięgu oddziaływania inwestycji.
 7. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.
 8. Kopie pozwoleń wodnoprawnych urządzeń wodnych znajdujących się w zasięgu oddziaływania MEW.
 9. Pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania inwestora.
 10. Opłaty skarbowe za wydanie pozwolenia i za pełnomocnictwo.

W przypadku uwag ze strony organu prowadzącego postępowanie konieczne jest uzupełnienie braków. Ponadto organ prowadzący postępowanie, na miejscu inwestycji, może ustalić wizje lokalną.

Po zakończeniu postępowania wydane zostaje pozwolenie wodnoprawne.

Kamil Basiński
Specjalista ds. hydrotechniki
Instytut OZE Sp. z o.o.

Kontakt:
biuro@ioze.pl

tel.: 41 301 00 23

 

 

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 05.02.2013 12:47 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28