Wskaźniki opłacalności projektu

Zasady efektywności i rentowności inwestycji określane są obecnie w oparciu o metody stosowane w krajach o gospodarce rynkowej według zaleceń UNIDO. Metody te dzielą się na:

http://t3.gstatic.com

Statyczne:

  • okres zwrotu nakładów inwestycyjnych;
  • prosta stopa zwrotu, próg rentowności;
  • analiza wrażliwości.dynamiczne.
Dynamiczne:

  • metoda równoważnego kosztu rocznego (tzw. EAW - equivalent AnnualWorth);
  • metoda wartości zaktualizowanej netto (tzw. NPV - Net Present Yalue);
  • metoda wewnętrznej stopy zwrotu (tzw. IRR - Internal Ratę of Return),
  • metoda zmodyfikowanej stopy zwrotu (tzw. MIRR - Modified Internal ratę of Return);
  • metoda wskaźnika rentowności (tzw. Metoda PI - Profitability Index).

Wartość zaktualizowana netto (NPV) jest to zdyskontowana na rok rozpoczęcia realizacji inwestycji wartość wszystkich wydatków i wpływów pieniężnych, związanych z daną inwestycją, ponoszonych i uzyskiwanych przez cały okres jej realizacji i eksploatacji.
Inwestycja ma sens ekonomiczny gdy NPV > O i jest jak największe.
Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest to taka stopa dyskontowa, przy której NPV = 0. Inwestycja ma sens ekonomiczny, gdy IRR > i, czyli IRR jest większe od stopy dyskontowej oprocentowania kapitału inwestycyjnego.
Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR) określa rentowność przedsięwzięcia i warunkiem opłacalności jest również warunek MIRR > i.
Wskaźnik rentowności (PI) jest stosunkiem sumy zdyskontowanych wpływów do wydatków a warunkiem opłacalności jest PI > 0.

Minimalna cena sprzedaży energii- jest to taka cena, przy której zysk z inwestycji jest na poziomie zerowym.
Wskaźniki ekonomiczne elektrowni wiatrowej zależą od wielkości kosztów inwestycyjnych, stopy oprocentowania kredytu średniej prędkości wiatru w danym terenie.


W kryterium doboru elektrowni wiatrowych ze względu na opłacalność podzielono je na trzy przedziały: 1. (600-900) kW, 2. (1000-1500)kW, 3. (1800-2500) kW.

Z analizy przeprowadzonej dla siłowni wiatrowych zawierających się w pierwszym przedziale najbardziej opłacalna jest o mocy 900 kW. Dodatnią wartość NPV przyjmuje ona przy minimalnej średniej prędkości wiatru 7 m/s i jedynie do oprocentowania kredytu mniejszego od 4%. Przy prędkości wiatru 9 m/s oprocentowanie kredytu przy którym inwestycja będzie opłacalna może wynieść nawet do 17%. Minimalna cena sprzedaży energii elektrycznej wynosi 0,15 zł/kWh przy oprocentowaniu kredytu mniejszym od 5%. Jeśli oprocentowanie jest wyższe do dodatnią wartość NPV uzyskuje się przy cenie sprzedaży w granicach 0,2 - 0,3 zł/kWh. Przy cenie sprzedaży 0,3 zł/kWh graniczne oprocentowanie, przy którym NPV jest większe od zera może sięgnąć nawet do 13%.


W przypadku elektrowni zawierających się w przedziale drugim wszystkie trzy są porównywalne. Dodatnią wartość wskaźnika NPV uzyskać można przy średniej prędkości wiatru 7m/s oraz przy oprocentowaniu nie większym niż p=1%. Dla większych prędkości wiatru vsr=9m/s przedsięwzięcie jest opłacalne już przy oprocentowaniu kredytu p=12%. Charakterystyka ta jest zbliżona dla wszystkich siłowni znajdujących się w tym przedziale. Jednak jeśli chodzi o zależność wskaźnika NPV od stopy procentowej dla poszczególnych cen energii najlepszą okazuje się elektrownia o mocy 1000 kW. Minimalną cenę sprzedaży 0,15 zł/kWh, przy której wskaźnik opłacalności jest dodatni można uzyskać tu przy oprocentowaniu kredytu do wartości p=4%. Ustalenie ceny za energię elektryczną w wysokości 0,30 zł/kWh jest opłacalne przy oprocentowaniu mniejszym niż 15%. W przypadku charakterystyki k=f(v) najmniejsza cena sprzedaży przy prędkości wiatru vsr=9 m/s jest taka sama dla wszystkich konstrukcji i wynosi w przybliżeniu 0,17 zł/kWh dla p=4% oraz 0,26 zł/kWh dla p=10%.

W ostatnim przedziale najbardziej opłacalną jest elektrownia wiatrowa o mocy 2000 kW. Jest ona w stanie wyprodukować energię elektryczną, przy której wskaźnik zaktualizowanej wartości kapitałowej netto jest większy od zera dla średniej prędkości wiatru vsr=7m/s oraz przy stopie procentowej nie większej niż p = 3%. Dodatnią wartość wskaźnika NPV, przy większej prędkości wiatru vsr = 9 m/s uzyskać można przy oprocentowaniu kredytu do wartości p=16%. Minimalną cenę sprzedaży energii elektrycznej w wysokości 0,15 zł/kWh ustalić można przy p mniejszym lub równym 4%. Zwiększając oprocentowanie do wartości 16% należy ustalić wyższy poziom cen za energię elektryczną do wartości 0,30 zł/kWh. W przypadku poziomu minimalnej ceny zależnej od średniej prędkości wiatru jej wartość 0,14 zł/kWh przy vsr=9m/s zapewni oprocentowanie kredytu p=4%. Dla stopy procentowej wynoszącej p=10% poziom minimalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej wyniesie 0,21 zł/kWh.

Żródło:

  1. Laudyn D., Rachunek ekonomiczny w energetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999.
  2. http://www.ekowind.pl/articles.php?article_id=5.

Kategoria: Finanse  | Artykuł ostatnio edytowany: 28.10.2011 09:13 przez admin
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31