Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

http://t1.gstatic.com11 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Energetyczne. Wprowadziła ona istotne zmiany dotyczące uzyskiwania przez farmy wiatrowe warunków przyłączenia do sieci energetycznej.

Dotyczą one między innymi konieczności dołączenia do wniosku o przyłączenie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego lub alternatywnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z której będzie wynikała możliwość zlokalizowania inwestycji na danym terenie. I tak, osoby, które złożyły kompletne wnioski o określenie warunków przyłączenia, ale te warunki nie zostały wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji, miały czas do połowy września 2010 roku, aby wnioski te uzupełnić. W praktyce jednak czas oczekiwania na wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, gdy właściwy organ nie podjął jeszcze prac nad stworzeniem planu zagospodarowania, w znaczący sposób przekracza okras 6 miesięcy. Dlatego niejednokrotnie możliwość przedłożenia planu zagospodarowania przestrzennego okazało się niewykonalne, a inwestorzy którzy nie dopełnili obowiązków, zostali usunięci z kolejki projektów ubiegających się o przyłączenie. W takiej sytuacji należy po raz kolejny złożyć wniosek o przyłączenie do sieci uwzględniając nowelizację przepisów.

Nowelizacja ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym, która weszła w życie 25 września 2010 roku, wprowadziła istotną zmianę dla inwestorów farm wiatrowych o mocy przekraczającej 100 kW. W konsekwencji konieczne jest uwzględnianie w polityce przestrzennej gmin: granic terenów przeznaczonych na budowę, jaki i stref ochronnych, w pobliżu których, nie będą mogły się znajdować turbiny wiatrowe. Nowelizacja spowodowała iż dotychczasowa praktyka gmin wskazuje na brak wyodrębnienia podobnych stref zarówno w planach zagospodarowania, jaki i w studium zagospodarowania przestrzennego, co w sposób istotny opóźniało realizację inwestycji.

Warto zauważyć, że przedsiębiorstwo energetyczne może oze-do-sieci">odmówić przyłączenia do sieci pomimo tego, iż wcześniej wydało warunki przyłączenia. Powodem takiej decyzji może być np.: brak warunków ekonomicznych. W taki wypadku przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się w trybie natychmiastowym powiadomić wnioskodawcę o decyzji wraz z podaniem jej przyczyn, które poprzedzone są analizą opartą na rachunku ekonomicznym danego przedsiębiorstwa, uwzględniającą wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie z danego terenu. Inwestor może wtedy odwołać się do Urzędu Regulacji Energetyki z żądaniem rozstrzygnięcia, czy decyzja odmowy była słuszna.

Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem URE termin przyłączenia inwestycji do sieci nie powinien być dłuższy niż 8 miesięcy od dnia podpisania umowy lub 6 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę urządzeń i instalacji niezbędnych do realizacji przyłączenia do sieci.

Nowelizacja ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo energetyczne miały na celu przede wszystkim usprawnienie procesu wydawania warunków przyłączenia jak i odblokowanie potencjału przyłączeniowego zarezerwowanego na podstawie dotychczas złożonych wniosków.
Źródło:

  1. Krawczyk Joanna, Egzekwowanie przepisów o obowiązku przyłączenia do sieci podmiotu planującego budowę OZE , "Nowa Era", 2011, nr 2.
  2. Raport , Energetyka wiatrowa w Polsce, PSEW, 2010.

Kategoria: Prawo i administracja  | Artykuł ostatnio edytowany: 29.09.2011 08:24 przez admin
<< Poprzedni Wrzesień 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30