Analiza kosztów inwestycyjnych na podstawie ogólnodostępnych wskaźników i danych

Nakłady inwestycyjne na farmę wiatrową obejmują szereg wydatków rzeczowych, jak i niematerialny. Struktura kosztów inwestycyjnych dla elektrowni wiatrowej obejmuje:

Koszty przygotowania inwestycji
Analiza nakładów inwestycyjnych budowy farmy wiatrowej musi uwzględniać koszty przygotowania i prac projektowych. Są to koszty ponoszone na początkowym etapie projektu (pierwsze 1-4 lata). Szacuje się je na sumę od 180 tys. PLN do 300 tys. PLN/MW co stanowi ok. 3-5% wartości inwestycji. Koszty te obejmują m.in.:

http://t0.gstatic.com

  • pracowanie projektu technicznego;
  • opracowanie studium wykonalności;
  • budowa masztów pomiarowych i pomiar wietrzności;
  • opracowanie wpływu farmy wiatrowej na środowisko naturalne i lokalną społeczność;
  • badanie geologiczne;
  • koszty postępowań administracyjnych.

Turbiny wiatrowe i nakłady budowlane

Największy udział w strukturze kosztów inwestycyjnych zajmuje zakup turbin, które stanowią nawet do 85% wartości nakładów inwestycyjnych. Ceny turbin są bardzo zróżnicowane i w dużej mierze zależą od: instalowanej mocy, producenta, profilu turbiny, decyzji w przedmiocie nabycia turbin nowych lub używanych. Poza zakupem urządzeń inwestor musi ponieść nakłady na przygotowanie wewnętrznej infrastruktury (drogi, fundamenty, przyłącza energetyczne), które stanowią średnio 7% wartości projektu, a w zależności od stopnia skomplikowania farmy mogą kształtować się w przedziale od 5% do 10% (warunki gruntowo-wodne, wewnętrzne rozmieszczenie turbin na terenie farmy, długość instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej itd.).

Koszty przyłączenia do sieci energetycznej

Koszty przyłączenia do sieci energetycznej zależą głównie od nakładów inwestycyjnych na budowę sieci oraz wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Dokładna wartość opłaty znana jest w momencie wydania technicznych warunków przyłączenia do sieci i ustalana w oparciu o Rozporządzenie. Koszt przyłączenia stanowi istotny element nakładów inwestycyjnych i może wynosić nawet 16 mln PLN dla farmy o planowanej mocy na poziomie 40 MW. Dodatkowym ciężarem jest konieczność wniesienia zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej w wysokości 30 000 PLN za każdy 1 MW zainstalowanej mocy.

Pozyskanie gruntów
Istotnym składnikiem nakładów jest również zabezpieczenie odpowiedniej ilości gruntów pod przyszłą farmę wiatrową. Przyjmuje się, iż optymalne rozmieszczenie turbin w parku wiatrowym wymaga ok. 2000-2500 m2 na jedną turbinę. Inwestorzy ponoszą, na ogół już na etapie przygotowania inwestycji, nakłady związane z odszkodowaniami i opłatami dla właścicieli gruntów z tytułu zajęcia lub rezerwacji powierzchni oraz szkód w zbiorach. Z uwagi na często nieuregulowaną sytuację prawną nieruchomości, duże rozdrobnienie własnościowe oraz brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z zabezpieczeniem gruntów mogą stanowić istotny element kalkulacji i sięgać 1-2% wartości projektu. Należy również pamiętać, iż zabezpieczeniu podlegają nie tylko same grunty pod farmy, ale także grunty związane ze służebnością przesyłu dla linii energetycznej jak i – co coraz częstsze – służebnością śmigła, którego wychył może wykraczać poza granice działki zajętej bezpośrednio pod inwestycję. Poza kosztami zabezpieczenia gruntu inwestor będzie zobowiązany do ponoszenia rocznych kosztów dzierżawy przez okres trwania projektu. W przypadku nowych urządzeń i przy zapewnieniu standardowych napraw i konserwacji typowy okres użytkowania elektrowni wiatrowej planuje się na ok. 20-25 lat.Koszty eksploatacji elektrowni wiatrowej

Po uruchomieniu farmy inwestor zobowiązany jest ponosić szereg kosztów eksploatacyjnych. Największy odsetek kosztów eksploatacyjnych stanowią koszty serwisu i obsługi oraz zarządzania farmą, które będą uzależnione od zakresu świadczonych prac, wielkości parku wiatrowego oraz bardzo często będą dzielone na część stałą i zmienną uzależnioną od faktycznej rentowności projektu.

Podatek od nieruchomości oblicza się z zastosowaniem obowiązujących stawek w oparciu o wartość fundamentów i wieży z wyłączeniem gondoli z turbiną, ale z uwzględnieniem innej infrastruktury nieruchomej posadowionej na terenie parku (drogi, ogrodzenia, linie etc.).

Koszty dzierżawy będą uzależnione od indywidualnych ustaleń z właścicielami gruntów. Na podstawie danych pochodzących z przeanalizowanych przez nas projektów można stwierdzić, iż kształtują się one na poziomie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych za jedną turbinę. Ponadto, w niektórych przypadkach koszt dzierżawy jest również uzależniony od produktywności farmy i kalkulowany jest w oparciu o roczne przychody inwestora. Koszty bilansowania energii wiążą się z rzetelnością przygotowanej prognozy warunków wietrznych dla doby następującej bezpośrednio po prognozie. W związku z powyższym jest to koszt niezmiernie trudny do określenia, natomiast rozkład ciężaru bilansowania pomiędzy inwestorem i zakładem energetycznym bywa w różny sposób normowany w indywidualnych umowach sprzedaży energii. Koszt bilansowania ma na ogół istotny udział w całości kosztów i może wynosić nawet 2-5% rocznych przychodów ze sprzedaży energii.

Ubezpieczenie jest kolejnym elementem kosztów eksploatacyjnych silnie skorelowanym z wielkością i wartością parku wiatrowego, jak również z jego wiekiem. Należy zaznaczyć, że wartość rocznej składki będzie uzależniona od wybranego zakresu ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie utraty zysku, ubezpieczenie maszyn od awarii, utrata zysku w skutek awarii maszyn, odpowiedzialność cywilna). Szacuje się, iż w zależności od wybranego wariantu roczna składka może wynieść od 5 do nawet 20 tys. PLN za 1 MW zainstalowanej mocy. Istotną pozycję kosztową stanowią również koszty finansowe w postaci odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie budowy farmy wiatrowej. Wysokość kosztów będzie uzależniona m.in. od struktury finansowania, wysokości stóp procentowych oraz udziału preferencyjnych źródeł kapitału. Przy założeniu finansowania na poziomie 70% wartości projektu farmy o mocy 40 MW i wartości 270 mln PLN oraz stopie procentowej 7% roczne koszty odsetek w pierwszych latach inwestycji będą wynosić miesięcznie średnio 1,1 mln PLN.Źródło:

  1. Energetyka wiatrowa w Polsce, Raport, PSEW, 2010.
Kategoria: Finanse  | Artykuł ostatnio edytowany: 02.10.2011 15:26 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28