Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej OZE

Uzyskanie promesy koncesji (opcjonalnie)

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej jest niezbędnym warunkiem możliwości otrzymywania świadectw pochodzenia oraz produkcji energii elektrycznej celem jej odsprzedaży. Istnieje możliwość uzyskania promesy, czyli przyrzeczenia koncesji, jeszcze przed zakończeniem instalacji urządzeń. W okresie ważności promesy nie można odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy. Jej posiadanie może ułatwić przedsiębiorstwu uzyskanie finansowania planowanej inwestycji i jest opcjonalne. Warunki i procedura wydania promesy są identyczne jak dla samej koncesji, chociaż wymagane jest nieco mniej dokumentów niż dla samej koncesji, ze względu na brak zakończenia budowy instalacji wytwarzającej energię. Dokumenty te trzeba dostarczyć, aby otrzymać koncesję. Sama koncesja wydawana jest dopiero po ukończeniu fizycznej budowy systemu.

Uzyskanie koncesji

Wniosek o wydanie koncesji składany jest do Urzędu Regulacji Energetyki. Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o udzielenie koncesji muszą wykazać spełnienie wymagań określonych w art. 33 ust. 1 Ustawy – Prawo energetyczne: siedziba lub zamieszkanie w UE, odpowiednie środki finansowe, możliwości techniczne, pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach (art. 54 Prawa energetycznego) oraz posiadanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wniosku należy dołączyć 19 (dla PV) różnego rodzaju dokumentów i zaświadczeń potwierdzających spełnienie warunków organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej koncesją, spełnienie warunków technicznych oraz posiadanie odpowiednich możliwości finansowych. Dla uzyskania koncesji konieczne jest m.in. pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu instalacji urządzeń oraz przedstawienie umowy przyłączeniowej z właściwym operatorem sieci, a także protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń przez operatora sieci.

Potrzebne dokumenty pozyskiwane są z m.in.:

Krajowego Rejestru przedsiębiorstw przedsiębiorstw,
Krajowego Rejestru Sądowego,
urzędu gminy i urzędu powiatowego,
urzędu skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
banku, w którym przedsiębiorstwo posiada konto.

Ponadto firma musi załączyć swoje wewnętrzne dokumenty (np. umowa spółki, bilanse) i oświadczenia. Odnawialne źródła energii poniżej 5 MW są zwolnione z opłat za koncesję – jest to pewna ulga dla małych systemów (oszczędność 616 zł).


Możliwości odwołań

Możliwość odwołania się od decyzji o nieprzyznaniu koncesji:

1. Okoliczności uniemożliwiające wydanie koncesji to, zgodnie z art. 33 ust. 3 Prawa energetycznego:

a. znajdowanie się przez wnioskodawcę w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji,
b. cofnięcie wnioskodawcy w ciągu ostatnich 3 lat koncesji na działalność określoną ustawą z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zwanej „Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”, wykreślenie w ciągu ostatnich 3 lat wnioskodawcy z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
c. fakt, że wnioskodawca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą – Prawo energetyczne. Urząd musi wydać koncesję każdemu, kto złożył kompletny i poprawny wniosek. Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy wnioskodawca nie spełnia wymaganych przepisami warunków.

2. Odwołanie od decyzji URE
Od decyzji URE przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencjii Konsumentów w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Bariery spotykane w praktyce:

1
. Duża ilość dokumentów, które muszą być dostarczone przez inwestora. Winny one być uzyskane z różnych instytucji, co znacząco zwiększa wysiłek konieczny do ich uzyskania. Są to jednak w dużej mierze dokumenty standardowo posiadane przez przedsiębiorstwa, niemniej sama ich ilość może odstraszać małych inwestorów,
2. Nie istnieje procedura uproszczona dla małych systemów.
3. Procedura wydania koncesji może się opóźnić ze względu na braki formalne wniosku. Muszą one zostać uzupełnione przez wnioskodawcę.
4. Ponieważ koncesję na produkcję energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii mogą otrzymać jedynie przedsiębiorcy, osoba chcąca zainstalować nawet niewielki system fotowoltaiczny jest zmuszona do rozpoczęcia działalności gospodarczej (o ile jej wcześniej nie prowadziła) lub założenia spółki.
5. Wśród dokumentów do złożenia dla otrzymania koncesji wymienione jest pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie zakończenia prac budowlanych. Nie jest jasne, czy URE umożliwia zastąpienie go przedstawieniem zgłoszenia budowy.

 

Dr Stanisław M. Pietruszko
pv-polska.pl">pietruszko@pv-polska.pl
Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Politechnika Warszawska
„Bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych w Polsce”.

 

 

Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 25.10.2011 10:09 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28