Prawo do dysponowania nieruchomością

http://ogniwafotowoltaiczne.com/wp-content/uploads/2011/08/3725860708_50e3dd08c7_z.jpgInwestor przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę musi złożyć również oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 § 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane) w odniesieniu do całego terenu, którego dotyczy decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka była wymagana) lub w granicach umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie obiektu, którego dotyczy wniosek o wydanie pozwolenia.

Definicja „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” została sprecyzowana w art. 3 pkt 11 Ustawy jako: tytuł prawny wynikający z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, prawa zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku kiedy inwestor jest jednocześnie jedynym właścicielem nieruchomości, której dotyczy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, to nie ma wątpliwości, co do przysługującego mu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Inaczej, jest w sytuacji gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, a tylko jeden ze współwłaścicieli pełni rolę inwestora. Decyzja może być wydana na jego rzecz, o ile zgody na dysponowanie nieruchomością udzielą inwestorowi wyraźnie wszyscy współwłaściciele nieruchomości. W odniesieniu do użytkowania wieczystego orzecznictwo stoi na stanowisku, że tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powstaje, jeżeli „[...] z treści umowy wynika, że jej przedmiot został wydany użytkownikowi, a właściciel gruntu jeszcze przed wydaniem pozwolenia wyraził zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane”.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane może również wynikać z ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Użytkownik ma prawo jedynie używać nieruchomość oraz pobierać z niej pożytki, przy czym ciąży na nim obowiązek zachowania substancji i dotychczasowego przeznaczenia przedmiotu użytkowania.

Zgodnie z Ustawą, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powstaje również na podstawie stosunku zobowiązaniowego, którego źródłem są głównie umowy. W odniesieniu do nieruchomości najczęściej są to umowy najmu lub dzierżawy. Inwestor będzie mógł na ich podstawie realizować inwestycje budowlane, o ile umowy te będą przewidywały uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych. Oświadczenie inwestora o posiadanym tytule do dysponowania nieruchomością na cele budowlane musi spełniać wymogi formalne ściśle określone przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę („Rozporządzenie”). Oświadczenie inwestora powinno przede wszystkim wskazywać na działkę, której ma dotyczyć inwestycja (jej numer, obręb oraz jednostka ewidencyjna) oraz dokumenty, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przeważający jest pogląd, że wystarczające jest podanie numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub numeru repertorium aktu notarialnego.

Inwestor przedkładając oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Albowiem zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego osoba, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania takiego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, może zostać ukarana karą pozbawienia wolności do lat trzech.


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane znajdą Państwo tutaj.Źródło:

  1. Jach A., Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Polish Construction Review, nr 11.Kategoria: Proces inwestycyjny  | Artykuł ostatnio edytowany: 25.09.2011 16:59 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28