Wymogi prawne do spełnienia przy ubieganiu się o wsparcie eksploatacyjne i inwestycyjne dla biogazowni rolniczych

Dla rozwoju biogazowni niezbędne są mechanizmy wsparcia, w tym finansowego, które zapewniłyby odpowiednie korzyści ekonomiczne w porównaniu z ponoszonymi nakładami inwestycyjnymi. Znaczącym bodźcem dla inwestycji są ciągle dostępne dotacje do inwestycji na projekty związane z energią odnawialną z funduszy UE na lata 2007-2013 oraz dotacje z krajowych funduszy ekologicznych. Kolejnym instrumentem poprawiającym ekonomikę biogazowni jest wsparcie udzielane na etapie eksploatacji, pod postacią zbywalnych certyfikatów.

Wielkość wsparcia określona jest ogólnymi przepisami UE, dotyczącymi pomocy publicznej. Limit kwalifikowanych wydatków ze środków publicznych, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyznacza jednocześnie pozostałą brakującą część wymaganych nakładów, którą trzeba będzie wnieść wkładem własnym lub uzyskać kredyt zazwyczaj ograniczony tzw. zdolnością kredytową. Inwestor, który składa wniosek o dofinansowanie przedkłada oświadczenia o nie ubieganie się o refundację z innych środków publicznych. Standardowe dopuszczalne limity pomocy regionalnej, zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska (Dz. U. 2006 r., Nr 246, poz. 1795 z późn. zm.), są następujące:

  • 50% kosztów kwalifikowanych - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego;
  • 40% kosztów kwalifikowanych (w przeliczeniu na tzw. „ekwiwalent dotacji brutto” - EDB) - na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
  • 30% kosztów kwalifikowanych (EDB) - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r., do dnia 31 grudnia 2013 r. – na obszarze należącym do województwa mazowieckiego.

Pomoc może być zwiększona o 10 punktów procentowych dla średnich, a o 20 punktów – dla małych i mikro przedsiębiorców. Ważna jest również definicja środków kwalifikowanych – nie wszystkie wydatki związane z inwestycją można zaliczyć do takiej kategorii i pozyskać na nie dofinansowanie. Przykładowo jako niekwalifikowane w programach operacyjnych UE na lata 2007- 2013 uznaje się koszty, które wynikają z promocji projektu czy rozbudowy linii przesyłowych, a całkowite koszty przygotowania projektu nie mogą przekraczać 10%. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w tzw. „Krajowych wytycznych”, dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Opracowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie budowy biogazowni z funduszy UE lub krajowych funduszy ekologicznych to nie tylko złożony, ale i długotrwały proces. Wymaga on przeprowadzenia szeregu analiz występujących problemów, które planowany projekt ma rozwiązać. Szczegółowe przewodniki po kryteriach, dokumenty programowe, wytyczne przygotowane przez instytucje finansujące pozwalają przedsiębiorcom w większym lub mniejszym stopniu odnaleźć się w zawiłościach procedur aplikowania. Z ofertą do potencjalnych beneficjentów/wnioskodawców wychodzą także firmy doradcze. Zdecydowanie się na firmę doradczą oznacza dodatkowe koszty i powinno być poprzedzone analizą szans na uzyskanie dofinansowania z uwagi przede wszystkim na ograniczenia formalne i stopień wpisania się projektu w szczegółowe priorytety i kryteria oceny.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie wymaga każdorazowo dokładnego zapoznania się z regulaminem (wytycznymi) danego konkursu, kryteriami oceny wniosków oraz niestety długą listą wymaganych załączników, w szczególności decyzji i energetyka-biogazowa/pozyskanie-niezbednych-pozwolen">pozwoleń, co w przypadku budowy biogazowni jest procesem długotrwałym. Zgromadzenie ich jednak w komplecie już na pierwszym etapie oceny (formalnej) bardzo często warunkuje dopuszczenie projektu do oceny właściwej, tj. merytorycznej, podczas której weryfikowany jest np. efekt ekologiczny i wykonalność finansowo-techniczna inwestycji. Miarą kompletności przygotowania wniosku o dofinansowanie jest sprawdzenie listy posiadanych spośród wymaganych załączników. Najważniejszymi kryteriami decydującymi o uzyskaniu dofinansowana jest zazwyczaj przygotowanie (stan zaawansowania) projektu oraz gotowość techniczno-organizacyjna i prawna beneficjenta/wnioskodawcy do realizacji planowanej przez niego inwestycji. Zazwyczaj projekty nie posiadające energetyka-biogazowa/pozyskanie-niezbednych-pozwolen">pozwolenia budowlanego (a przynajmniej decyzji środowiskowej) oraz koncesji na wytwarzanie energii i energetyka-biogazowa/uzyskanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci">warunków przyłączenia do sieci (czasami także energetyka-biogazowa/zawarcie-niezbednych-umow-zwiazanych-z-budowa-przylaczeniem-do-sieci-i-zapewnieniem-substratow">umowy przyłączeniowej) są w praktyce wykluczone z systemu wsparcia dotacjami i kredytami preferencyjnymi. Aplikowanie o pomoc dotacyjną to bardzo złożony proces i jedynie właściwie prowadzony od początku do końca, czyli od zidentyfikowania problemów, poprzez ustalenie celów projektu do prawidłowego opracowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, pozwala na zwiększenie szans na pozyskanie wsparcia. Projekty na wstępnym etapie rozwoju, nie do końca przemyślane, bazujące jedynie na ogólnym zamyśle inwestycyjnym z reguły nie kwalifikują się do dofinansowania.

Źródło:

  1. Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni, Warszawa, 2011.


Kategoria: Prawo i administracja
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28