Uzyskanie decyzji środowiskowych

Decyzja o energetyka-biogazowa/uwarunkowania-srodowiskowe">środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną z istotniejszych decyzji wydawanych w trakcie procesu inwestycyjnego budowy biogazowni. Jej uzyskanie jest konieczne do uzyskania Decyzji o warunkach zabudowy oraz Decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) reguluje tryb postępowania w sprawie sporządzania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się biogazownie rolnicze o mocy zainstalowanej większej niż 500 kWel lub wytwarzające ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do celów innych niż produkcja energii elektrycznej.

Dokumentacja potrzebna do wystąpienia o uzyskanie decyzji środowiskowej zawiera szereg załączników, m.in. wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kopie mapki działki, itp. Istotny jest również opis parametrów instalacji, zastosowanej technologii, ilość i skład wsadu oraz sposób postępowania z odpadami, czyli głównie pulpą pofermentacyjną.

W ramach procedury OOŚ sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uwzględnia on oddziaływanie na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. Zakres tego raportu określony jest w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Po uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów wójt lub burmistrz gminy wydaje decyzję o energetyka-biogazowa/uwarunkowania-srodowiskowe">środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Dokumentacja jak i wykonany raport podlega konsultacjom społecznym. Często ten etap jest najtrudniejszy podczas całej inwestycji, gdyż wejście w konflikt z częścią lokalnej społeczności może wydłużyć procedurę o rok-dwa, a nawet całkowicie zablokować inwestycję.

Decyzja powinna zawierać: rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków; ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich; wymagania dotyczące ochrony środowiska, konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym; wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Jeżeli przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 wyznaczony po dniu wydania tych decyzji, uprawniony podmiot powinien złożyć, w terminie roku od dnia wyznaczenia tego obszaru, wniosek o wydanie decyzji o energetyka-biogazowa/uwarunkowania-srodowiskowe">środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000.
Źródło:

  1. Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni, Warszawa, 2011.Kategoria: Proces inwestycyjny
<< Poprzedni Grudzień 2018 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31