Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Uzyskanie energetyka-biogazowa/pozyskanie-niezbednych-pozwolen">pozwolenia na budowę umożliwia rozpoczęcie prac budowlanych. Jest ono ważne przez trzy lata. w tym okresie inwestor musi rozpocząć prace budowlane, które nie mogą być przerwane na okres dłuższy niż trzy lata, jeśli się tak jednak stanie decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa.


Jak mówi Prawo budowlane, energetyka-biogazowa/roboty-budowlane">roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wydaje ją Starosta. Wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę powinien zawierać:

 • charakterystykę planowanej inwestycji;
 • 4 egzemplarze energetyka-biogazowa/przygotowanie-projektu-budowlanego-ze-wszystkimi-niezbednymi-uzgodnieniami">projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami;
 • oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków;
 • energetyka-biogazowa/uzyskanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci">warunki przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i dróg lądowych;
 • badania geologiczne dotyczące posadowienia obiektu budowlanego.

Poniżej zestawione są wymagane zgody i decyzje cząstkowe niezbędne do uzyskania energetyka-biogazowa/pozyskanie-niezbednych-pozwolen">pozwolenia na budowę:

 • decyzja (lokalizacyjna) o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • decyzja (środowiskowa) o energetyka-biogazowa/uwarunkowania-srodowiskowe">środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
 • decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu z drogi publicznej;
 • decyzja o wycince drzew i krzewów, energetyka-biogazowa/pozyskanie-niezbednych-pozwolen">pozwoleń wodno-prawnych, sfer ochrony ujęć wody, geologii, wydalanych zanieczyszczeń do atmosfery;
 • decyzję zatwierdzająca projekt lub dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną i geologiczno- inżynierską;
 • pozwolenie wodno-prawne;
 • uzgodnienia w zakresie wymagań odnośnie uzbrojenia terenu, planowania i zagospodarowania terenu (ZUD);
 • uzgodnienia dotyczące wytwarzanych odpadów, wydalanych zanieczyszczeń do atmosfery, stref ochrony ujęć wody, geologii;
 • zgoda na podłączenie obiektu do sieci energetycznej lub dystrybucyjnej gazowej, warunki techniczne podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych;
 • opinia geotechniczna/badania geotechniczne;
 • uzgodnienia energetyka-biogazowa/przygotowanie-projektu-budowlanego-ze-wszystkimi-niezbednymi-uzgodnieniami">projektu budowlanego w zakresie wymagań przeciwpożarowych;
 • uzgodnienia w zakresie zachowania przepisów BHP;
 • uzgodnienia w odniesieniu do stref ochrony archeologicznej, obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub obiektów i terenów znajdujących się w strefach ochrony konserwatorskich wyznaczonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;
 • uzgodnienia w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych, oraz ochrony epidemiologicznej;
 • uzgodnienia odnośnie zjazdów z dróg, placów, sieci i przyłączy infrastruktury technicznej, organizacji ruchu na czas budowy;
 • zgoda na podłączenie obiektu do sieci wodno-kanalizacyjnej, wydanie warunków technicznych podłączenia i uzgodnienia rozwiązań;
 • zgoda na podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, wydanie warunków technicznych podłączenia i uzgodnienia rozwiązań projektowych;
 • zgoda na podłączenie do sieci gazowniczej oraz warunki techniczne podłączenia i uzgodnienie rozwiązań projektowych.W decyzji o pozwolenie na budowę Starosta określa w zależności od tego, czy w danym przypadku jest to konieczne, m.in.:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia energetyka-biogazowa/roboty-budowlane">robót budowlanych;
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
 • terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych;
 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.


Źródło:
1. Ministerstwo Gospodarki, Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Warszawa, 2011.

Kategoria: Proces inwestycyjny
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31