Stan obecny i potencjał wykorzystania biogazu rolniczego w Polsce

energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">Biogaz pochodzący z rolnictwa oraz przetwórstwa odpadów spożywczych stanowi w naszym kraju ciągle mały udział w ogólnym bilansie energetycznym. Według rejestru przedsiębiorstw, które zajmują się wytwarzaniem biogazu rolniczego (stan na 24.02.2011 r.), prowadzonym przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego (ARR) zarejestrowanych było 9 biogazowni rolniczych o łącznej mocy 9,014 MWel oraz 8,594 MWt.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego całkowita produkcja energii pierwotnej z biogazu w Polsce w 2009 r. wynosiła 188 TJ. Produkcja energii elektrycznej z biogazowni w ty samym roku 21,7 GWh, natomiast produkcja ciepła - 80 TJ (GUS 2010).

Według bazy danych inwestycji biogazowych, prowadzonej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, do biogazowni rolniczych dotychczas zrealizowanych, można zaliczyć łącznie 11 instalacji.


W prognozach rozwoju biogazu przedstawionych w "Polityce energetycznej Polski do 2030 roku" (PEP 2030), energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">biogaz jako źródło produkcji ciepła ustępuje biomasie stałej, natomiast jako źródło produkcji energii elektrycznej, korzystniej od biogazu wypada energetyka wiatrowa oraz biomasa. Porównując projekty biogazowe z inwestycjami w energetykę wiatrową, te pierwsze są zazwyczaj realizowane w mniejszej skali, przez co również mniej korzystnie pod względem rentowności. Ponadto są również trudniejsze w realizacji i eksploatacji, co oznacza, że wymagają większego wsparcia aby sprostać konkurencji ze strony innych OZE.

Całkowity potencjał (teoretyczny, techniczny, ekonomiczny) biogazu w Polsce na 2020 rok został opisany w ponizszych dokumentach i opracowaniach:

  • w przyjętym przez Radę Ministrów w 2010 roku dokumencie programowym „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020” potencjał teoretyczny oszacowano na 5 mld m3 biogazu rocznie, realny potencjał oparty na produktach ubocznych rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego - 1,7 mld m3 biogazu rocznie (850 ktoe, 35,6 PJ);
  • w przyjętej przez Radę Ministrów w 2009 r. „Polityce energetycznej Polski do 2030 roku” zapotrzebowanie na energię finalną z biogazu w Polsce do 2020 r. określono sumarycznie dla energii elektrycznej i ciepła na 847,6 ktoe (35,5 PJ) - odpowiednik 1,2 % w zużyciu energii finalnej;
  • w ekspertyzie przygotowanej dla Ministerstwa Gospodarki maksymalny potencjał ekonomiczny na 2020 r. oceniono na 204 PJ, w tym kiszonki: 81 PJ oraz odpady 123 PJ (w tym przemysłowe: 26 PJ, odpady rolnicze: 45 PJ) – razem równowartość ok. 6,6 mld m3 biogazu, odpowiednik 4,6% w zużyciu energii finalnej według ówczesnej prognozy zapotrzebowania kraju na energię finalną.

Niezależnie od rozbieżności metodycznych w ocenach potencjałów i prognozach, wszystkie ostatnio wykonane prace wskazują na znaczący potencjał sektora oraz zapowiadają jego dynamiczny rozwój do roku 2020 w tempie rzędu kilkudziesięciu procent rocznie. O rzeczywistym wykorzystaniu potencjału biogazu rolniczego w Polsce w tym okresie decydować będą wprowadzone w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Plan wdrożenia dyrektywy sformułowany został w tzw. „Krajowym planie działań na rzecz energii ze źródeł odnawialnych”, najistotniejszym dokumencie dla sektora energetyki odnawialnej. Wiele wskazuje jednak na to, że w najbliższych latach energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">biogaz rolniczy nabierze znacznie większego znaczenia na rynku zielonej energii zaś tempo wzrostu będzie jednym z najwyższych w całym „zielonym koszyku energetycznym”. Świadczą o tym także zauważalne obecnie tendencje na rynku deweloperskim i inwestorskim.
Źródło:
1.Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.
2.Wiśniewski G., Oniszk-Popławska A., Stan i perspektyw rozwoju rynku biogazu w Polsce- wprowadzenie do seminarium.

Kategoria: Potencjał energetyczny  | Artykuł ostatnio edytowany: 15.07.2011 12:57 przez admin
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28