Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013

Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych

Beneficjentami działania 121 mogą być:

 • osoby fizyczne (pełnoletnie, które nie osiągnęły wieku emerytalnego);
 • osoby prawne;
 • spółki osobowe prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.


Pomoc dotyczy inwestycji związanych z podjęciem lub modernizacją produkcji artykułów rolnych żywnościowych lub nieżywnościowych, w tym produktów przeznaczonych na cele energetyczne – w tym biogazowni rolniczych. W ramach tego działania pomoc może być udzielona wyłącznie na inwestycje, w których produkcja energii cieplnej czy elektrycznej będzie wykorzystywana do celów wspierania innego rodzaju działalności rolniczej, czyli na potrzeby własne gospodarstwa rolnego.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 300 000 zł. Minimalna wartość poziomu kosztów kwalifikowanych projektu to 20 000 zł.


Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjentami pomocy mogą być:

 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi lub podejmuje działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej dziesięciu osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości 2 mln zł.


Pomocy przy tym działaniu udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie, m.in.: wytwarzania produktów energetycznych z biomasy. Ważną kwestią jest fakt, że jednym z kryteriów przyznania pomocy finansowej jest utworzenie, co najmniej jednego miejsca pracy. Pomoc udzielana w ramach tego działania ma formę zwrotu części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Poziom pomocy nie może przekroczyć 50% wysokości kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie może być wyższy niż:

 • 100 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy;
 • 200 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy;
 • 300 000 zł. – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.


Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Pomoc skierowana jest do rolnika lub jego domownika, lub małżonka rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia;
 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 • nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej.


Dodatkowo warunkiem ubiegania się o pomoc jest przyznanie płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego rolnika za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wspierane są działalności określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. nr 200, poz. 1442 z późn. zm.), jak również działalność agroturystyczna, a także wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Jest to bardzo szeroki katalog działalności obejmujący ok. 400 pozycji, określonych kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).


Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć 100 tys. zł lub, po zatwierdzaniu przez KE zmian do PROW 2007-2013, 500 tys. zł dla operacji dotyczących wytwarzania biogazu i energii elektrycznej z biogazu.

Źródło:

 1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolnych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.

Kategoria: Finanse
<< Poprzedni Luty 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28