Małe biogazownie

W przypadku mikrobiogazowni i małych biogazowni z racji tego, iż do tej pory powstała tylko jedna taka w Polsce w miejscowości Studzionka brak jest wystarczająco wiarygodnych informacji o tym rynku w Polsce. Obiekt ten ma charakter pilotażowy dlatego też nie można choćby w przybliżeniu określić jak będą się kształtowały koszty dla takich inwestycji. Nie ma możliwości aby bezpośrednio przeliczyć jednostkowe nakłady z dużych na małe biogazownie, ponieważ istnieje cała grupa kategorii nakładów, które są stałe i w mniejszym stopniu zależą od mocy zainstalowanej. Istnieją natomiast analogiczne energetyka-biogazowa/uzyskanie-warunkow-przylaczenia-do-sieci">warunki przyłączenia w danym punkcie, jednostkowe koszty przyłączenia do sieci maleją wraz ze wzrostem wielkości instalacji, w warunkach niemieckich dla biogazowni o mocy 100-500 kWel miały one udział do 8% w całkowitych nakładach inwestycyjnych, natomiast dla instalacji większych do 3% nakładów.

Dlatego dla mikrobiogazowni oraz małych biogazowni (poniżej 500 kWel) podano jako referencyjne nakłady inwestycyjne dla biogazowni niemieckich, w przeliczeniu na 1 kWel mocy zainstalowanej. Jednakże trzeba zaznaczyć, iż nie da się w bezpośredni sposób przełożyć informacji z rynku niemieckiego, o bardzo rozbudowanym rynku dostawców, serwisu itp. bezpośrednio na rynek polski. Ponieważ rynek urządzeń i usług w branży biogazu rolniczego jest dopiero w początkowej fazie rozwoju.

W przypadku małych biogazowni działa również ekonomia skali - jednostkowa wysokość nakładów maleje wraz ze zmianą wielkości instalacji – czym większa instalacja tym nakłady inwestycyjne jednostkowe będą mniejsze.

energetyka-biogazowa/koszty-operacyjne-dla-instalacji-oczyszczajacych-energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">biogaz">Koszty operacyjne zawierają wszystkie dane dotyczące wydatków przewidzianych na zakup towarów i usług, które nie mają charakteru inwestycyjnego, ponieważ ich wielkość oblicza się dla rocznego okresu obrachunkowego w warunkach typowej eksploatacji. Należą do nich m.in. bezpośrednie koszty produkcji (zużycie materiałów i urządzeń, koszty usług i personelu), wydatki administracyjne, wydatki związane z zakupem towarów (m.in. substratów). Obok energetyka-biogazowa/koszty-operacyjne-dla-instalacji-oczyszczajacych-energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">biogaz">kosztów operacyjnych występują również koszty finansowe związane np. ze spłatą kredytu. Według danych niemieckich sumaryczne, roczne energetyka-biogazowa/koszty-operacyjne-dla-instalacji-oczyszczajacych-energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">biogaz">koszty operacyjne wynoszą od 14,8% (bez kosztów zakupu substratów) do 22,6 - 40,4% (uwzględniając koszt zakupu substratów) nakładów inwestycyjnych. W większości biogazowni roczne koszty eksploatacyjne osiągają poziom 20-25% całkowitych nakładów inwestycyjnych. Duże znaczenie ma udział zakupu roślin energetycznych jako substratów i tak dla 62% biogazowni rośliny energetyczne stanowią ponad 20% rocznych kosztów eksploatacyjnych.

Koszty pozyskania substratów z transportem

Przedział kosztów pozyskania substratów jest bardzo szeroki. I tak np. za kiszonkę kukurydzy trzeba będzie zapłacić ok. 100 zł/t, natomiast za gnojowicę od zera do 50 zł/t. Inną kwestią jest koszt transportu substratów z miejsca wytwarzania odpadów/upraw do biogazowni. Jeśli operator biogazowni opłaca transport substratów należy doliczyć koszty paliwa oraz zakupu i serwisu taboru samochodowego.

Utrzymanie, konserwacja i naprawy

W warunkach niemieckich usługi remontowe, naprawcze i konserwacyjne wyniosły dla 90%
biogazowni ok. 10% rocznych kosztów eksploatacyjnych. Przyjmuje się, że biogazownia na potrzeby procesowe zużyje ok. 9% wyprodukowanej energii elektrycznej oraz 25% wyprodukowanego ciepła. Niekiedy, potrzebny będzie zakup wody w celu jej zmieszania ze zbyt gęstym wsadem. Do prawidłowej eksploatacji agregatów kogeneracyjnych niezbędna będzie regularna wymiana oleju. W warunkach niemieckich dla 70% biogazowni koszty wymiany oleju stanowią 20% rocznych kosztów eksploatacyjnych, a w niektórych przypadkach nawet ok. 40%.

Amortyzacja

Zgodnie z Załącznikiem nr I „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (j.t. Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350, z późn. zm., z późn. zm.) oraz do Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86, z późn. zm.) wynoszą one od 4,5% do 20%. Średnio dla całej biogazowni można przyjąć stawki amortyzacji na poziomie 10% rocznie.

Podatki

Dla osób prawnych należy uwzględnić podatek dochodowy w wysokości 19% od wypracowanego zysku (w zależności od przyjętej energetyka-biogazowa/wybor-formy-prawnej-inwestycji">formy prawnej będzie to najczęściej podatek od osób prawnych, bardzo rzadko – podatek od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz podatek od nieruchomości. Zazwyczaj każda gmina podaje obowiązujące stawki w PLN/m2 oddzielnie dla gruntów i budowli.

Ubezpieczenie

Obejmuje np. ubezpieczenie majątku i od odpowiedzialności cywilnej (np. przerw w dostawie). Ubezpieczenie instalacji w warunkach niemieckich w 40% badanych biogazowni wynosiły 0,1-0,3% całkowitych nakładów inwestycyjnych, choć przedział takiego ubezpieczenia wahał się od 0 do 1,1 %. Ubezpieczenie od przerw w dostawie podaje się w % od wielkości produkcji.

Koszty wynagrodzeń

Przyjmuje się, że nowobudowana biogazownia wymaga zatrudnienia 2-3 osób w fazie budowy. Do kosztów wynagrodzeń doliczyć należy koszty ubezpieczenia społecznego. W fazie eksploatacji, według danych z monitoringu biogazowni niemieckich, zapotrzebowanie na pracę kształtuje się następująco:

  • energetyka-biogazowa/obsluga-i-konserwacja">obsługa biogazowni (energetyka-biogazowa/sterowanie-kontrola-i-monitoring-procesu">kontrola procesu, drobne naprawy, prowadzenie biura): średnio ok. 500 h rocznie;
  • pozyskanie energetyka-biogazowa/celowe-uprawy-energetyczne">upraw energetycznych: 0,4 h/ tonę (głównie jesienią);
  • wylewanie przefermentowanej pulpy na pola: 1,88 h/ha (w miesiącach marzec-wrzesień).


Inne koszty

Należą do nich np.: ochrona obiektu czy koszty energetyka-biogazowa/obsluga-i-konserwacja">obsługi biura, wykonanie analiz fizyko-chemicznych czy koszt energetyka-biogazowa/obsluga-i-konserwacja">obsługi prawno-finansowej.


Poszczególne kategorie energetyka-biogazowa/koszty-operacyjne-dla-instalacji-oczyszczajacych-energetyka-biogazowa/charakterystyka-elementow-ciagu-technologicznego-biogazowni">biogaz">kosztów operacyjnych zależą również od wybranej energetyka-biogazowa/analiza-opcji-technologicznych">opcji technologicznych dla realizowanej inwestycji, przykładowo:

  • zakup gruntu pod inwestycję spowoduje, że nie pojawią się koszty związane z jego dzierżawą;
  • zastosowanie odpowiednich technologii (np. fermentacji suchej) spowoduje brak konieczności rozcieńczania mieszaniny substratów, w związku z tym nie pojawią się koszty zakupu wody technologicznej;
  • brak konieczności higienizacji odpadów niebezpiecznych kategorii II i III czy przeróbki masy pofermentacyjnej oznacza brak kosztów związanych z eksploatacją urządzeń do tego niezbędnych;
  • brak odpowiedniego układu do odsiarczania biogazu powoduje, że układ kogeneracyjny będzie wysoce awaryjny i wymagać będzie częstej wymiany oleju, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.


Inwestycje biogazowe generują własne przychody ze sprzedaży towarów (ew. usług pochodnych), takich jak: energia elektryczna, ciepło, pulpa pofermentacyjna na cele nawozowe. Ne etapie wstępnych analiz ekonomicznych przychody te określa się mnożąc prognozowane ilości wytworzonych produktów przez ich jednostkowe ceny.
Źródło:

  1. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolnych, Ministerstwo Gospodarki, 2011.

 

Kategoria: Finanse
<< Poprzedni Styczeń 2019 Następny >>
PoWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31